Przepisy celne – Portugalia – euro, towary, pieniądze


Tanie wakacje Portugalii

PRZEPISY CELNE

Zgodnie z normą unijną nie istnieją ograniczenia w przewozie towarów przeznaczonych do użytku osobistego.Przywóz rzeczy znajdujących się w bagażu osobistym podróżnego:

Zgodnie z art. 41 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1186/2009 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, towary znajdujące się w bagażu osobistym podróżnych przyjeżdżających z państw trzecich są zwolnione z należności celnych przywozowych, jeżeli przywożone towary są zwolnione z podatku od wartości dodanej (VAT) na mocy przepisów prawa krajowego przyjętych zgodnie z przepisami dyrektywy Rady 2007/74/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnienia towarów przywożonych przez osoby podróżujące z państw trzecich z podatku od wartości dodanej i akcyzy.

Powyższe kwestie zostały uregulowane w art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Kontrola celna nie odbiega od standardów przyjętych w innych państwach UE. Brak szczególnych restrykcji. Brak szczególnych ograniczeń w wwozie, wymianie i wywozie pieniędzy.
Opłata za każdą operację wymiany walut w bankach wynosiod 3,25 do 9 euro.

W powszechnym użyciu są karty kredytowei karty debetowe.
Nie ma ograniczeń przy wwozie pieniędzy, ale w przypadku dużych sum podczas kontroli granicznej mogą być wymagane dodatkowe wyjaśnienia.
Wywieźć w gotówce można do 10 tys. EUR.

Uwaga: Powyższe  dane mogą być już nieaktualne, więc prosimy sprawdzić na stronie ambasady.

Dodaj komentarz